Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

Denna process omfattar förskrivning till en patient som har ett dossamtycke (dospatient) och inkluderar läsåtkomst för både patient med eller utan dossamtycke.

Om processen förskrivning till patient med dossamtycke

Denna process omfattar förskrivning till en patient som har ett dossamtycke (dospatient). Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Processen omfattar även att:

 • hämta information om patient och patientens förskrivningar och uttag
 • förnya och ersätta förskrivningar
 • uppdatera, avsluta och makulera förskrivningar
 • skapa och häva spärrar
 • skapa utdrag över patientens förskrivningar
 • hantera olika stödjande funktioner för dospatienter, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient.

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs Tillämpning av åtkomsttyper - Vård.

Läs mer om Nationella Läkemedelslistan (NLL)

Läs mer om Hantering av patient med dossamtycke (dospatient) för vård

Ett vårdsystem som ska ha full dosfunktionalitet måste även använda tjänsterna för Sortiment och Leveransinformation, SOL. De innehåller bland annat information om dospatienten och produktionsinformation samt funktionalitet för att hantera beställningar och skicka meddelanden mellan vård och dosaktör. Helförpackningar kallas i SOL-tjänsterna för originalförpackning. I denna process Förskrivning till patient med dossamtycke förekommer båda begreppen. Läs mer om Sortiment- och leveransinformation för dospatienter (SOL) och För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.


Figur 1. Exempel på process vid förskrivning till patient med dossamtycke (dospatient). Klicka på bilden och zooma för att anpassa storleken. Vissa delar av bilden är klickbara med länkar. Anropade FHIR-resurser länkar till Informationsspecifikationen för resursen (mörklila rutor). Siffran i parentes i de gröna rutorna avser numreringen av den tillämpningsanvisning som är länkad. Benämningen av tillämpningsanvisningen kan vara förkortad i bilden. Ljuslila rutor avser de äldre SOAP-tjänsterna och beskrivs utan numrering och länkning i de gröna rutorna i bilden. Funktionerna beskrivs i korthet i texten nedan där det också finns länkar till fördjupande texter.

Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för förskrivning till patient med dossamtycke.

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

Hämta information om patient

Första steget för att hämta en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika processtegen i delprocessen utan inbördes ordning.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar förskrivare aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK. Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 05 Hämta patientinformation - Delfunktion 1

Hämta dossamtycke

I detta processteg kontrolleras om patienten har ett dossamtycke (är dospatient) eller inte. Detta avgör vilken åtkomsttyp som ska användas vid vidare hantering av patientens information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 23 Hämta dossamtycke - Delfunktion 1 

Läs mer om dosamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

Läs mer om åtkomsttyper i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.

 Hämta dosunderlag

I detta processteg hämtar förskrivare dosunderlag och tillhörande händelser. 

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 35 Hämta dosunderlag - Delfunktion 1 

Läs mer om Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan.

Hämta förskrivningar, uttag, händelser och spärrar

I denna delprocess hämtar förskrivare en patients förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Beroende på vad förskrivaren behöver ta del av för information för aktuellt ändamål (åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling eller komplettera journal) så finns olika sökmöjligheter. Anslutande system gör därefter eventuell ytterligare filtrering och sortering för att visa upp information enligt förskrivarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras: 

 • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad).
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum.
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag.
 • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann).

Hämta läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som

 • markering om läkemedelslistan innehåller förskrivning avseende särskilt läkemedel
 • markering om läkemedelslistan innehåller av patienten spärrade uppgifter
 • läkemedelslisteversion, som bör användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista

För mer detaljer och krav vid implementation se  TA 12 Hämta information om patients läkemedelslista - Delfunktion 1

Hämta förskrivningar

I detta steg hämtas patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till det logiska id:t för förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 1

Hämta uttag

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag. Förskrivare kan hämta uttag kopplade till en patient eller uttag tillhörande en viss förskrivning. Det går även att hämta ett specifikt uttag med ett logiskt id till resursen.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 3

Hämta händelser

I detta steg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan 

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 2

Hämta uttag på pappersrecept

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag på pappersrecept

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 3, variant 3.4 

Hämta spärr

I detta steg hämtas eventuella sekretesspärrar. Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning. Detta för att förskrivaren ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 38 Hämta spärr

Läs mer om spärrar i  Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Hämta vårdtagarinformation och information om beställningar

I denna delprocess hämtas information om en patient med dossamtycke och information om en beställning som har lagts av vården, till en patient, på produkt i helförpackning. Hämtad information visar om det gjorts någon beställning, status på beställningen, leveransställe och när planerad leveranstid är. 

Hämta vårdtagareinformation

I detta steg hämtas information om en dospatient. Dospatienten är kopplad till ett specifikt dosapotek som producerar dospatientens dospåsar. Dospåsarna levereras av dosapoteket till en dosmottagare, som är leveransstället. Informationen som hämtas inkluderar bland annat patientinformation, dostillhörighet, produktionsinformation, information om dospatientens boende och vårdtagarstatus.

För mer detaljer och krav vid implementation, se SOL 02 Hämta vårdtagareinformation.

Hämta beställningar

I detta steg hämtas information om en eller flera beställningar som tidigare lagts av vården till en dospatient, på en produkt i helförpackning. Det kan vara ett läkemedel som inte kan dispenseras, t ex flytande hostmedicin eller ett läkemedel som är ordinerat att intas vid behov. Beställningen ska hämtas, expedieras och levereras av det dosapotek som den aktuella dospatienten är kopplad till. Information som hämtas inkluderar bland annat status på beställning, planerad leveranstid och information om beställaren. 

För mer detaljer och krav vid implementation, se SOL 07 Hämta beställningar.

Hämta lokalt produktsortiment

I detta steg kan förskrivare hämta ett dosapoteks definierade dispenserbara produktsortiment. Hämtad information behövs för att veta vilken artikel som bör förskrivas för att den ska kunna dispenseras av dosapoteket.

För mer detaljer och krav vid implementation, se SOL 05 Hämta lokalt produktsortiment.

Skapa dispenserad förskrivning

I denna delprocess skapas en förskrivning till en patient av ett läkemedel som ska dosdispenseras.

Registrering av en parallell förskrivning används när en ny förskrivning behöver utfärdas utan att tidigare förskrivning i samma förskrivningskedja samtidigt avslutas momentant. För mer information om parallella förskrivningar, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

För att skapa en helförpackningsförskrivning, se avsnitt 2.7.

Skapa förskrivning

I detta processteg skapas en förskrivning av ett läkemedel som ska dosdispenseras.

I tillämpningsanvisningarna finns en kolumn som beskriver regler för hantering av förskrivningar med dosdispenserade läkemedel, i de fall reglerna skiljer sig från förskrivningar med helförpackning.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 10 Skapa förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.2 och variant 1.4 och Delfunktion 3

Hantera befintlig dispenserad förskrivning

I denna delprocess kan olika val göras för att hantera en befintlig förskrivning av ett läkemedel som är dosdispenserat. En förskrivning kan uppdateras, ersättas eller förnyas. När förskrivare beslutar att en läkemedelsbehandling inte längre är aktuell kan förskrivningen avslutas. Om en förskrivning skett felaktigt kan den makuleras. Funktionerna som beskrivs i denna delprocess används utifrån vilket behov som finns i den aktuella situationen. 

I tillämpningsanvisningarna finns en kolumn som beskriver regler för hantering av förskrivningar med dosdispenserade läkemedel i de fall reglerna skiljer sig från förskrivningar med helförpackning.

Under den tid som det finns två parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja gäller vissa speciella regler vid hantering av de två förskrivningarna. För mer information om parallella förskrivningar, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

För hantering av helförpackningsförskrivning, se avsnitt 2.9

Uppdatera förskrivning

När en förskrivare tar beslut om att förändra en läkemedelsbehandling och denna förändring påverkar information på en befintlig förskrivning kan funktionen uppdatera förskrivning användas. Förändringen kan till exempel innebära en justering av doseringen utan att öka mängden läkemedel som ska hämtas ut eller att lägga till eller förändra ett datum för när patienten ska sluta använda sitt läkemedel. Uppdatering av en förskrivning kan också ske för att korrigera andra uppgifter som finns på en förskrivning.

När användaren uppdaterar förskrivningen skapas en ny version av förskrivningen. Patientens dosunderlag byter vid uppdatering av förskrivningen status till Ej godkänt. Dosapoteket behöver då se över patientens förskrivningar och godkänna dosunderlaget innan en produktion kan ske.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 39 Uppdatera förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.2  (I Delfunktion 1 beskrivs även hantering vid uppdatering av en parallell förskrivning) och Delfunktion 2.

Ersätta förskrivning

När en förskrivare ska förändra en pågående behandling eller förändra annat innehåll i en förskrivning är det möjligt att ersätta en befintlig förskrivning med en ny. Då förskrivaren väljer att ersätta en förskrivning avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Patienten får tillgång till en ny förskrivning med nya uttag.

Både den nya och den avslutade förskrivningen kommer att ingå i samma förskrivningskedja vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling har förändrats över tid. 

Ett krav för att kunna ersätta en förskrivning är att om den förskrivning som ska ersättas har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 26 Ersätta förskrivning - Vård - Delfunktion 2, variant 2.1 och variant 2.2 och Delfunktion 3.

Förnya förskrivning

Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen förnya krävs därför att en stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. Då förskrivaren väljer att förnya en förskrivning avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 24 Förnya förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.2 och Delfunktion 2.

Avsluta förskrivning

Då en förskrivare avslutar en förskrivning är den inte längre möjlig att expediera. Att avsluta en dispenserad förskrivning innebär alltid att doseringen och/eller behandlingen avslutas. Detta sker genom att förskrivaren förkortar giltighetstiden på förskrivningen och anger en Sista doseringsdag och/eller ett Senaste datum för avslut av behandling. Förskrivningens status sätts även om till Avslutad.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 31 Avsluta förskrivning - Vård - Delfunktion 2 och Delfunktion 3

Makulera förskrivning

En felaktigt registrerad förskrivning kan makuleras innan något uttag skett på förskrivningen. Orsaken kan antingen vara registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen. Genom att makulera förskrivningen förhindras att en patient felaktigt får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte var avsedd för patienten.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 32 Makulera förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.1 och variant 1.3 och Delfunktion 2

Skapa helförpackningsförskrivning

I detta steg skapas en helförpackningsförskrivning till en patient med aktivt dosunderlag. Förskrivningen innehåller bland annat information om vilket läkemedel eller annan vara som avses, hur mycket patienten får hämta ut på apoteket, dosering och vem som har gjort förskrivningen.

Registrering av en parallell förskrivning används när en ny förskrivning behöver utfärdas utan att tidigare förskrivning i samma förskrivningskedja samtidigt avslutas momentant. För mer information om parallella förskrivningar, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

 Skapa förskrivning

I detta steg skapas en förskrivning till en patient med aktivt dosunderlag.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 10 Skapa förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.2 och variant 1.4 och Delfunktion 3

Beställ originalförpackning

Vården kan lägga en beställning till ett dosapotek på en produkt i originalförpackning, och avbeställa en eller flera tidigare gjorda beställningar.

Beställ originalförpackning

I detta steg kan vården lägga en beställning en artikel i originalförpackning. Det kan vara ett läkemedel som inte kan dispenseras, till exempel flytande hostmedicin eller ett läkemedel som är ordinerat att intas vid behov.

För mer detaljer och krav vid implementation, se SOL 06 Beställ originalförpackning.

Avbeställ originalförpackning

I detta steg kan vården avbeställa en eller flera beställningar som tidigare lagts av vården på en produkt i originalförpackning. Det kan vara ett läkemedel som inte kan dispenseras, exempelvis flytande hostmedicin eller ett läkemedel som är ordinerat att intas vid behov. 

För mer detaljer och krav vid implementation, se SOL 08 Avbeställ originalförpackning.

Hantera befintlig helförpackningsförskrivning

I denna delprocess kan olika val göras för att hantera en befintlig helförpackningsförskrivning. En förskrivning kan uppdateras, ersättas eller förnyas. En förskrivning som inte längre ska användas kan avslutas eller makuleras

För helförpackningsförskrivningar är det i huvudsak samma funktioner som för dispenserade förskrivningar, se beskrivning av funktionerna i avsnitt 2.6. När det gäller funktionen avsluta förskrivning ska även endast giltighetstiden kunna förkortas för helförpackningsförskrivning, se TA 31 Avsluta förskrivning  - vård, Delfunktion 1, variant 1.1. 

Funktionerna används utifrån vilket behov som finns i den aktuella situationen. 

Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid förskrivning till patient med dossamtycke:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-07-11Flyttat Hämta läkemedelslista till delprocessen Hämta förskrivningar och uttag. 
1.22022-11-10

Lagt till (NLL) POST /Bundle i Figur 1 

Lagt till hänvisning till krav vid implementation gällande delfunktion och variant för parallell förskrivning under 2.5 Skapa dispenserad förskrivning, 2.6 Hantera befintlig dispenserad förskrivning och 2.7 Skapa helförpackningsförskrivning

1.32023-05-04

Tagit bort namn på delfunktioner och varianter vid hänvisning till TA för bättre läsbarhet. Nummer för delfunktion och variant finns kvar.   

Lagt till hänvisning till delfunktion Kontrollera förskrivning.

Lagt till hänvisning och länk till sida för parallella förskrivningar under 2.5 Skapa dispenserad förskrivning, 2.6 Hantera befintlig dispenserad förskrivning och 2.7 Skapa helförpackningsförskrivning

Ändrat innehållsförteckningen, visar nu två rubriksnivåer istället för tre. I den löpande texten finns samtliga rubriksnivåer kvar. 

Ändrat 2.6.4 samt 2.9 för att tydliggöra att för funktion Avsluta förskrivning är delfunktion 1, variant 1.1 inte längre tillåten för dosdispenserad förskrivning.